Regulamin

 

REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO VERSO NIERUCHOMOŚCI
 
Wrocław, 2011 r.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  Niniejszy Regulamin ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego Verso Nieruchomości określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie "Verso Nieruchomości", w ramach którego Firma zamieszcza informacje z zakresu tematyki nieruchomości. 
 2. DEFINICJE:
  Użyte w niniejszym Regulaminie ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu internetowego verso nieruchomości, zwanego dalej Regulaminem,  definicje oznaczają:
  • Verso Nieruchomości - firmę Verso Nieruchomości sp. z o.o., będącą twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu Tematycznego i uprawnionymi do dysponowania jego zasobami. 
  • Serwis - Serwis Tematyczny Verso Nieruchomości www.verson.com.pl , poświęcony tematyce nieruchomości. 
  • Zasoby Serwisu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Regulaminem materiały obejmujące w szczególności informacje, oferty nieruchomości, ogłoszenia pracy, artykuły oraz formularze kontaktu użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny. 
  • Serwis informacyjny - oznacza zasoby serwisu, do której każdy z użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji. 
  • Użytkownik indywidualny - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. 
 3. ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU:
  1. Dostęp do części zasobów serwisu, określanej jako Serwis informacyjny, nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu. 
  2. Verso Nieruchomości zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
   • - MS Internet Explorer od 8.0,
   • - Firefox od 3.0,
   • - Chrome od 10.0,
   • - Opera od 10.0.

    Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
 4. ZOBOWIĄZANIA VERSO NIERUCHOMOŚCI:
  Verso Nieruchomości zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.
 5. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO:
  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
  2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów, w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON:
  1. Verso Nieruchomości oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług Verso Nieruchomości r nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami serwisu. Verso Nieruchomości nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów. 
  3. Verso Nieruchomości nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.
  4. Verso Nieruchomości nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU:
  1. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody na takie przetwarzanie, która znajduje się w treści formularza rejestracyjnego wypełnianego przez użytkownika. W szczególności dane osobowe użytkownika będą przetwarzane i wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych Verso Nieruchomości sp. z o.o. oraz jednostek powiązanych. Jednocześnie użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. Administratorami danych osobowych jest Verso Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-235) przy ul. Grabiszyńska 208.
  2. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr    , poz.     ), obowiązującą od 10 marca 2003 roku.
  3. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych (biuro@verson.pl) pocztą elektroniczną na stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.
  4. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu serwisu.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków zawierania umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
  2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu. 
  3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej ze Stron. 
  4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Verso Nieruchomości oraz pod adres e-mail biuro@verson.pl 
  5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@verson.pl). 
  6. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Verso Nieruchomości zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.
  7. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem Umowy.
  8. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Gospodarczy.